ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou DXB Capital L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke www.komparz.tv (ďalej ako „webová stránka“) alebo na profile komparz do televízie na sociálnych sieťach. Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky alebo profile na sociálnych sieťach, má Prevádzkovateľ zdokumentované v interných predpisoch a zásadách ochrany osobných údajov spracúvaných mimo webovej stránky.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnutie ďalších relevantných informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ako môžete kontaktovať Prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese DXB Capital L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E alebo e-mailom na e-mailovú adresu podpora@komparz.tv.

Aké osobné údaje a o akých dotknutých osobách Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa registrujú na webovej stránke, pošlú Prevádzkovateľovi správu cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo na sociálnej sieti alebo fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú zástupcami alebo kontaktnými osobami obchodných spoločností alebo iných podnikateľských subjektov, ktoré sú registrované na webovej stránke.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania, najmä nasledovné kategórie osobných údajov: fotografie, meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, tel. č., adresa pobytu, dátum narodenia, výška, farba očí, farba vlasov, údaje o zamestnaní / vzdelaní, údaje o jazykových, pohybových, umeleckých schopnostiach alebo znalostiach, záujmoch alebo zvláštnych znameniach a v niektorých prípadoch aj údaje o IP adrese Vášho zariadenia, z ktorého navštívite webovú stránku.

Okrem vyššie uvedených osobných údajov spracúva Prevádzkovateľ aj iné kategórie Vašich osobných údajov, v prípade, ak mu ich ako nepovinné údaje sami poskytnete.

Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete pri registrácií na webovej stránke alebo pri využívaní iných služieb na webovej stránke, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa. V niektorých prípadoch, najmä ak sa na webovej stránke registruje obchodná spoločnosť, ktorej ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve táto obchodná spoločnosť.

Na aké účely a na akom právnom základe Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely Právny základ Popis Kategórie osobných údajov Doba uchovávania
Vedenie profilov (registrácia) používateľov – fyzických osôb na webovej stránke a zverejňovanie osobných údajov registrovaných užívateľov na webovej stránke (vrátane poskytovania ďalších služieb spojených s vedením profilu napr. posielanie správ, sledovanie profilov) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak sa ako fyzická osoba registrujete na webovej stránke a vytvoríte si profil. Fotografie, meno, priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, tel. č., adresa pobytu, dátum narodenia, výška, farba očí, farba vlasov, údaje o zamestnaní / vzdelaní, údaje o jazykových, pohybových, umeleckých schopnostiach alebo znalostiach, záujmoch alebo zvláštnych znameniach, platobné údaje, iné osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi sami poskytnete Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas existencie profilu registrovaného používateľa a nevyhnutný čas po jeho vymazaní)
Vedenie profilov (registrácia) používateľov – právnických osôb na webovej stránke Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v záujme na riadnom poskytovaní služieb na webovej stránke prostredníctvom realizácie primeranej komunikácie so zástupcami registrovaných používateľov – právnických osôb Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje vtedy, ak sa na webovej stránke Prevádzkovateľa registruje právnická osoba, ktorej ste zástupcom alebo kontaktnou osobou a pri registrácií alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb uvedenie Vašu osobu ako kontaktnú osobu Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., príslušnosť k registrovanému používateľovi - obchodnej spoločnosti Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas existencie profilu registrovaného používateľa a nevyhnutný čas po jeho vymazaní)
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak využívate spoplatnené služby na webovej stránke. Meno, priezvisko, údaje o platobnej karte, kontaktné údaje 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zákonných povinností týkajúcich sa zmluvy uzatvorenej na diaľku (poskytovanie informácií, vybavovanie reklamácií) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak využívate spoplatnené služby na webovej stránke. Meno, priezvisko, adresa pobytu, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov, v závislosti od ustanovení príslušných právnych predpisov.
Zverejnenie inzerátu s pracovnou ponukou alebo ponukou služby v sekcií „Castingy“ alebo „Trhovisko“ na webovej stránke Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa zaregistrujete na webovej stránke v sekciách „Castingy“ alebo „Trhovisko“ a zverejníte na webovej stránke inzerát, ponuku služieb alebo inú obdobnú ponuku spolupráce Meno, priezvisko, e-mail, tel. č. platobné údaje Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas doby zverejnenia inzerátu a nevyhnutný čas po jeho odstránení)
Prihlásenie sa na zverejnený inzerát v sekcií „Castingy“ alebo ponuku služieb v sekcií „Trhovisko“ a poskytnutie osobných údajov používateľa, ktorý sa prihlásil na zverejnenú ponuku registrovanému používateľovi, ktorý zverejnil ponuku Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite na pracovnú ponuku v sekcií „Castingy“ alebo reagujete na ponuku služieb v sekcií „Trhovisko“ na webovej stránke Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., mesto bydliska, rok narodenia Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas doby nevyhnutnej na sprostredkovanie účasti na castingu alebo inej ponúkanej službe)
Odpovedanie na správy a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke (dopytov služieb) a zo správ na profile Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v záujme na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré Prevádzkovateľovi adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti Email, tel. č., meno, priezvisko, iné osobné údaje poskytnuté v správe 3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Sprostredkovanie kontaktu medzi registrovaným používateľom webovej stránky a záujemcom – obchodnou spoločnosťou alebo iným používateľom webovej stránky v sekcií „Správa“ alebo „Online rezervácia“ na webovej stránke Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak kontaktujete registrovaného používateľa webovej stránky prostredníctvom služby online rezervácia Email, tel. č., titul, meno, priezvisko, iné údaje uvedené v správe Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas doby nevyhnutnej na sprostredkovanie kontaktu)
Sprostredkovanie účasti na castingu v sekcií trvalých castingov na webovej stránke Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite na niektorý z trvalých castingov na webovej stránke. Meno, priezvisko, mesto pobytu, email, tel. č., zamestnanie Počas trvania zmluvného vzťahu a do úplného vyporiadania právnych a iných zmluvných nárokov (počas doby nevyhnutnej na sprostredkovanie účasti na castingu)
Posielanie newslettru Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite do odberu newslettru na webovej stránke Email 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Meranie návštevnosti webovej stránky a marketing (prostredníctvom súborov cookies) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite webovú stránku a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia IP adresa, iné online identifikátory V závislosti od druhu cookie súboru, 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca správu webovej stránky a spoločnosť poskytujúca webhostingové služby.

K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj Registrované spoločnosti a iný používatelia webovej stránky, ktorým v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami pri poskytovaní služieb na webovej stránke Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje (napr. pri sprostredkovaní účasti na castingu v sekcií „Castingy“ alebo „Trhovisko“).

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky prostredníctvom súborov cookies a spoločnosti Facebook, Inc. a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach.

Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov (najmä IP adresy Vášho zariadenia a údaje o Vašej aktivite na webovej stránke) do USA, spoločnostiam Google, LLC a Facebook, Inc. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločností Google, LLC a Facebook, Inc. v programe EU– US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov

K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. prichádza aj v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnej sieti. Prenos Vašich osobných údajov je aj v tomto prípade zabezpečený certifikáciou spoločnosti Facebook, Inc. v programe EU-US Privacy Shield.

Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše právo Popis
Právo na prístup Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO NAMIETAŤ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlase, máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho udelil.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.01.2024.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.